Aarreaitta

Koko kris­ti­tyn elä­män pitäisi itse asiassa olla suu­rin tai­de­teok­semme. Suu­ren­kin tai­tei­li­jan pää­teos on hänen oma elä­mänsä.

Francis Schaef­fer: Taide ja Raa­mattu

Siksi on tär­keää palaut­taa taide Juma­lan Hen­gen avulla takai­sin myös teh­tä­väänsä juma­lan­pal­ve­luk­sen, hen­gel­li­sen elä­män ja rukouk­sen tueksi. Tar­vit­semme toi­sen­lai­sia kuvia, jotka vah­vis­ta­vat kris­ti­tyn iden­ti­teet­tiä ja aut­ta­vat suun­nis­ta­maan kohti Pyhää monen­lai­sen kuva- ja infor­maa­tio­tul­van kes­kellä – kuvia jotka aut­ta­vat meitä muis­ta­maan…

Annukka Laine: Pyhät kuvat – Ikku­noita kirk­ko­vuo­teen