Aarreaitta

Minä olen täyt­tä­nyt hänet Juma­lan hen­gellä, tai­dol­li­suu­della, ymmär­ryk­sellä, tie­dolla, ja kaik­ki­nai­sella käte­vyy­dellä som­mi­te­le­maan tai­dok­kaita teok­sia ja val­mis­ta­maan niitä kul­lasta, hopeasta ja vas­kesta, hio­maan ja kiin­nit­tä­mään kiviä ja veis­tä­mään puuta, teke­mään kaik­ki­nai­sia töitä.

2. Moos. 31: 3–5

Olet­teko näh­nyt yöper­ho­sia? Ne näyt­tä­vät ken­ties teistä har­mailta ja mie­len­kiinn­ot­to­milta. Mutta toi­sista per­ho­sista, joi­den sil­mät ovat eri tavalla raken­tu­neet, ne näyt­tä­vät ihmeel­li­sen kau­niilta, kiil­tä­viltä, välk­kyen kai­kissa sateen­kaa­ren väreissä. Samoin ihmi­sistä, joi­den sisäi­nen näkö­kyky on avau­tu­nut, maa­ilma vai­kut­taa aivan toi­sen­lai­selta, minä…

Ser­gei Bols­ha­koff: Hen­gen kor­keuk­sissa

It pleads not just for the image, but for lots of ima­ges: artists try to paint Christ, just like Chris­tians must try to imi­tate him, but every artist ine­vi­tably shows a dif­fe­rent vision. Ima­ges are ina­dequate, but the answer is…

Neil MacGre­gor: Int­ro­duc­tion. The Image of Christ