Aarreaitta

Ter­ve­tu­loa Aar­re­ait­taan!

Jumala, joka sanoi: “Tul­koon pimey­teen valo”, valaisi itse mei­dän sydä­memme. Näin Juma­lan kirk­kaus, joka sätei­lee Kris­tuk­sen kas­voilta, opi­taan tun­te­maan, ja se levit­tää valo­aan. Tämä aarre on meillä savias­tioissa, jotta näh­täi­siin tuon val­ta­van voi­man ole­van peräi­sin Juma­lasta eikä meistä itses­tämme. (2. Kor. 4: 6–7.)

Aar­re­ai­tassa syven­ny­tään kris­til­li­seen visu­aa­li­seen tai­tee­seen ja -kult­tuu­riin sekä tutus­tu­taan nii­den teki­jöi­hin Suo­men mit­ta­kaa­vassa. Toi­von, että Aar­re­aitta tar­joaisi antoi­saa sisäl­töä kai­kille ken­tästä kiin­nos­tu­neille sekä niille, jotka lähes­ty­vät sitä teo­reet­ti­sesti, että niille, jotka löy­tä­vät sivus­ton mer­ki­tyk­sen vakau­muk­sensa kautta.

Käsi­tämme kris­ti­nus­kon ja visu­aa­li­set tai­teet laa­jassa mer­ki­tyk­sessä. Tavoit­teena on nos­taa rikasta kent­tää esiin mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­sesti ja ennak­ko­luu­lot­to­masti, eku­me­niaa kun­nioit­taen. Jul­kai­suar­kis­tosta muo­dos­tuu ajan kanssa mate­ri­aa­li­pankki esi­mer­kiksi ope­tuk­sessa tai seu­ra­kun­ta­työssä hyö­dyn­net­tä­väksi.

Aar­re­ait­taa teh­dään yhdessä vapaa­eh­tois­pe­ri­aat­teella. Kii­tos kai­kille, jotka ovat olleet mukana tuot­ta­massa sisäl­töä ja joi­den kanssa olen saa­nut tehdä yhteis­työtä!

Toi­vot­ta­vasti sivus­tolta välit­ty­vät nämä kaksi tär­keintä asiaa: usko Luo­jaan ja riemu luo­vuu­den lah­jasta.

Me

Jos tahdot osallistua Aitta-talkoisiin tai antaa vaikka haastatteluvinkin, laitathan viestiä.

Pauliina Nyqvist
pauliina[ät]aarreaitta.net

Sivustolle on myönnetty Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön kannatusapuraha joulukuussa 2016.