Aarreaitta

Mistä taide syn­tyy? Siitä että hen­gellä on kyky muo­vata ais­ti­mus­maa­il­maa. Mitä taide tekee puo­les­tamme? Pukies­saan tun­teemme näky­vään muo­toon se pai­naa nii­hin ikui­suu­den lei­man, jota aina kan­ta­vat ne teok­set, joi­den ainut­ker­tai­sessa muo­dossa välit­ty­vät uni­ver­saa­lit elä­myk­set.

Muriel Bar­bery: Sii­lin ele­ganssi

Har­maat huo­let ovat poissa, valon koit­toon haih­tu­neet, kaikki vanha on nyt men­nyt, uudet soi­vat kan­te­leet. Armon­laak­son lai­tu­milla sydän liik­kuu suvi­silla. Iloon, toi­voon, vapau­teen henki nousee kirk­kaa­seen.

Aksel Kal­las: Virsi 569

Kirk­ko­sali on paikka, jossa me olemme, ja samalla se on osa jota­kin toista todel­li­suutta. Se, joka osaa tul­kita hil­jai­sia esi­neitä ja merk­kejä ja itse hil­jai­suutta, saa nähdä ja kuulla enem­män kuin muut. Kirk­ko­sa­lilla ja -raken­nuk­sella on oma kie­lensä, joka ei…

Carl Hen­rik Mart­ling: Puhuva hil­jai­suus