Aarreaitta

Kesä tuli tänä vuonna aikai­sin ja samoin Aar­re­ai­tan kesä­loma! Jään pariksi kuu­kau­deksi jul­kai­su­tauolle ja kes­ki­tyn suun­nit­te­le­maan syk­syn pos­tauk­sia ja uusia yhteis­työ­ku­vioita. Jän­nit­tä­vää nähdä, mitä syys­sa­teet tuo­vat tul­les­saan…

Vaikka Aar­re­aitta pitää­kin tau­koa tai­vaal­li­sen tai­teen välit­tä­mi­sessä, nau­ti­taan­han sitä­kin enem­män suu­rim­man Luo­jan ja tai­tei­li­jan kät­ten töistä. Aurin­koista ja armo­ri­kasta kesää kai­kille!

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

:

Ren­tout­ta­vaa ja luo­vaa lomaa!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka on Raamatun päähenkilö?

Ter­ve­tu­loa hil­jen­ty­mään toi­min­nal­li­seen har­tau­teen rukous­maa­laus­työ­pa­jassa Turun Tai­de­kap­pe­lilla lau­an­taina 17.3.2018 klo 15–17.

Aar­re­ai­tan rukous­maa­laus­työ­paja jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuosi sit­ten ja siitä pää­tet­tiin aloit­taa joka­vuo­ti­nen perinne. Työ­pa­jaan kuu­luu rukousta sekä sanoilla ohjaa­jan joh­ta­mana että kuvilla rukous­maa­lauk­sessa, joka toteu­te­taan yhdessä osal­lis­tu­jien kes­ken. Rukous­maa­lauk­sessa avaamme sie­lumme ja sydä­memme Juma­lalle kuvina – jokai­nen sivel­ti­men­veto on mer­ki­tyk­sel­li­nen osa suu­ressa koko­nai­suu­dessa. Kaikki osal­lis­tu­jat saa­vat kotiin­vie­mi­siksi palan lop­pu­tu­lok­sesta.

Aiem­paa maa­laus­ko­ke­musta ei tar­vita lain­kaan, mutta otat­han mukaan oman akva­rel­li­maa­lauk­seen sopi­van sivel­ti­men tai pari. Muut mate­ri­aa­lit saat käyt­töösi kap­pe­lilta sisään­pää­sy­mak­sua vas­taan. Lisäksi toi­vomme parin euron lisä­lah­joi­tusta kap­pe­lille mate­ri­aa­li­ku­lu­jen kat­ta­mi­seksi.

Varaat­han het­ken aikaa myös yhtei­seen kes­kus­te­luun, omaan hil­jen­ty­mi­seen ja maa­lauk­sen kui­vu­mi­seen, kap­pe­lilla on mah­dol­li­suus vii­pyä klo 17.30 saakka.

Työ­pa­jan ohjaa kap­pe­lin vapaa­eh­toi­nen ja Aar­re­ai­tan toi­mit­taja Pau­liina Nyqvist.

Tai­de­kap­pe­lin net­ti­si­vut: taidekappeli.fi

Facebook-​tapahtuma: facebook.com/events/rukousmaalaustyopaja 

Edel­li­sestä rukous­maa­laus­työ­pa­jasta voit lukea Aar­re­ai­tan artik­ke­lista: aarreaitta.net/keskusteluja/nakokulma/rukousmaalaustyopaja

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

:

Menes­tystä työ­pa­jaan!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä aarre on julkaisun tykkää-nappulassa?

Aar­re­aitta täyt­tää ensi vii­kolla kaksi vuotta! Tah­don kiit­tää teitä luki­joita jo tänään, ystä­vän­päi­vänä: Kii­tos seu­raa­mi­sesta ja osal­lis­tu­mi­sesta, ilman teitä ei olisi Ait­taa. Esi­ru­kouk­senne ovat kul­taa­kin kal­liim­pia ja pyy­dän niitä edel­leen sekä Aitan että kaik­kien kris­til­li­sen kuva­tai­teen tai visu­aa­li­sen kult­tuu­rin parissa työs­ken­te­le­vien puo­lesta.

Pal­jon on tapah­tu­nut ja muut­tu­nut­kin näi­den parin vuo­den aikana, mutta suunta on iloi­sesti eteen­päin ja timan­tit hiou­tu­vat vain kirk­kaam­miksi. Tästä on hyvä jat­kaa.

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka on Raamatun päähenkilö?