Aarreaitta

Toi­nen Aar­re­ai­tan perus­ta­jista, Saara San­tala, siir­tyi alkusyk­systä sivus­ton tuki­jouk­koi­hin. Syynä oli­vat uusi alku uudella paik­ka­kun­nalla ja uudessa työ­pai­kassa sekä oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­vät aikaa­vie­vät val­mis­te­lut. Saara on kui­ten­kin yhä hen­gessä mukana ja var­masti saamme nähdä hänen kät­tensä jäl­kiä vielä tule­vai­suu­des­sa­kin – jol­lei sivus­tolla, niin muissa yhteyk­sissä.

Saara val­mis­tuu pian graa­fi­seksi suun­nit­te­li­jaksi Lah­den muo­toi­luins­ti­tuu­tista, joten hänen vas­tuul­laan on ollut sivus­ton visu­aa­li­sen ilmeen toteut­ta­mi­nen, muu graa­fi­nen suun­nit­telu ja kuvan­kä­sit­tely. Vii­mei­sin suur­pa­nos­tus on näh­tä­vissä Aitan mobii­li­ver­sion lay­ou­tissa, jonka käy­tet­tä­vyys parani harp­pauk­sin aikai­sem­paan ver­rat­tuna. Lisäksi Saa­ran tuo­tan­toa löy­tyy eri­tyi­sesti hartaus- ja päi­vän kuva -otsi­koi­den alla, jotka ovat olleet luo­van ja her­kän sie­lun suo­sik­keja. Kii­tos Saa­ralle kor­vaa­mat­to­masta panok­sesta Aar­re­ai­tan avaa­mi­sessa!

Saa­ran lähet­tää Poh­jan­maalta ter­vei­sensä luki­joille:

“Hei kaikki iha­nat luki­jat! Toi­von, että Aar­re­aitta jat­kaa kas­vu­aan ja että yhä useampi voisi löy­tää sivus­ton ja saada sen kautta koke­muk­sen yhtei­söl­li­syy­destä ja jaka­mi­sesta. Itsel­leni on ollut hyvin tär­keää oman amma­til­li­sen polun löy­tä­mi­sessä, että olen saa­nut jakaa aja­tuk­siani ja kris­til­listä uskoa sekä innos­tua yhdessä saman­kal­tais­ten ihmis­ten kanssa.

Olen saa­nut Aar­re­ai­tan myötä tavata upeita ja ins­pi­roi­via ihmi­siä, joi­den kautta olen oppi­nut pal­jon ja saa­nut uusia näkö­kul­mia työs­ken­te­lyyn.

Tällä erää jou­dun jät­täy­ty­mään Aar­re­ai­tan parissa työs­ken­te­lystä pois, mutta jään innolla ja odot­ta­valla mie­lellä seu­raa­maan mitä täällä tapah­tuu ja mil­lai­seksi Aarreaitta-​yhteisö muo­dos­tuu. Iso kii­tos Pau­lii­nalle men­neestä ja tule­vasta panok­sesta Aar­re­ait­taan ja teille luki­joille mukana olosta. Se on mer­kin­nyt ja mer­kit­see pal­jon. Levol­lista ja siu­nat­tua jou­lun­ai­kaa kai­kille!”

Kun sivus­toa suun­ni­tel­tiin, meitä perus­ta­jia ajoi yhtei­nen innos­tus kuva­tai­tei­siin ja visu­aa­li­seen kult­tuu­riin sekä jaettu kris­til­li­nen vakau­mus. Olimme löy­tä­neet tois­temme kanssa har­vi­nai­sen kes­kus­te­lu­yh­tey­den ja mah­dol­li­suu­den jakaa aja­tuk­sia ja koke­muk­sia näistä kah­desta itsel­lemme tär­keim­mästä asiasta. Tah­doimme tar­jota saman myös muille ja samalla nos­taa esiin alalla toi­mi­via mah­ta­via ammat­ti­lai­sia – käsi­tellä rikasta kent­tää niin monista eri näkö­kul­mista kuin mah­dol­lista. Uskomme edel­leen, että kuva­tai­teilla, ja visu­aa­li­suu­della laa­jem­min­kin, on val­ta­vasti annet­ta­vaa kir­koissa ja seu­ra­kun­nissa. Juma­lan aar­teet ovat mei­dän ihmis­ten luo­missa savias­tioissa oikeassa pai­kassa.

Aar­re­ait­taa eivät tee sivus­ton yllä­pi­tä­jät yksin, vaan yhteis­työssä mui­den vapaa­eh­tois­ten kanssa, kaik­kien, jotka ovat tuot­ta­neet sisäl­töä, seu­ran­neet ja kan­nus­ta­neet. Ter­ve­tu­loa mukaan Aitta-​talkoisiin!

Saa­ran tule­vaa Hää­ta­ri­nat-yri­tystä voi jo seu­rata Ins­ta­gra­missa, @haatarinat – vahva suo­si­tus!

Teksti:
Kuvat: Mikael Vähäkangas

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?

Loi­maan evan­ke­li­nen kan­san­opisto jär­jes­tää ensi syk­synä Mus­ta­jär­ven lei­ri­kes­kuk­sessa Kris­titty ja taide -nimi­sen kurs­sin, johon Aar­re­aitta on kut­suttu mukaan yhteis­työ­kump­pa­niksi. Otimme kut­sun ilolla vas­taan! Olemme osal­lis­tu­neet kurs­si­si­säl­lön suun­nit­te­luun, ja ohjel­masta löy­tyy­kin monta Aar­re­ai­tan sivuilta tut­tua nimeä.

Kurssi on tar­koi­tettu kuva­tai­tei­li­joille, tai­teen opis­ke­li­joille ja kai­kille aiheesta kiin­nos­tu­neille. Tah­domme roh­kaista jokaista käyt­tä­mään lah­jo­jaan Juma­lan kun­niaksi ja seu­ra­kun­nan osal­li­suu­dessa. Moni­puo­li­seen mutta ren­toon ohjel­maan kuu­luu esi­mer­kiksi luen­toja ja kes­kus­te­luja kris­til­li­sestä kuva­tai­teesta sekä rukousta sanoin ja maa­la­ten – hyvän ruuan, luon­nosta naut­ti­mi­sen ja muka­van yhdes­sä­olon lisäksi.

Tar­kem­paa tie­toa kurs­sista ja ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen löy­dät alla ole­van lin­kin takaa:

http://www.leko.fi/kristitty-ja-taide-22-23-9-2017/

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo alka­nut, ter­ve­tu­loa mukaan!

Kristitty&taidekurssi3

Kurs­sioh­jelma:

Pe

16.00 Majoi­tus
17.00 Vähän tuh­dim­mat kah­vit & ter­ve­tu­loa
18.00 Ses­sio I: ”Kirk­ko­vuosi kuvina – his­to­riaa ja nyky­hetki” Pau­liina Nyqvist
19.30 Sau­nat
20.30 Gril­lausta ja let­tu­jen pais­toa
21.00 Ilta­har­taus: “Rukous­maa­laus, Jes. 49:16” Pau­liina Nyqvist

La

8.00–9.00 Aamu­pala
9.00 Aamu­har­taus: “1. Ms. 1:27” Juha San­tala
10.00 Ses­sio II & kes­kus­telu: ”Kuva­kielto Raa­ma­tussa” Pauli Huh­ti­nen
11.00 Ses­sio III & kes­kus­telu: ”Puhuva hil­jai­suus” Hannu Konola
12.00 Lou­nas
13.00 Ses­sio IV ”Kuvan viesti – rajoi­tuk­set ja mah­dol­li­suu­det” Tuomo Aal­to­nen
14.30 Kahvi
15.00 Ses­sio V & yhtei­nen kes­kus­telu: ”Kuvan­te­ki­jät – nyky­taide kris­ti­tyn näkö­kul­masta” Hannu Konola, Pete Koi­vu­nen, Pauli Huh­ti­nen, Pau­liina Nyqvist
17.00 Päi­väl­li­nen
18.00 Uin­tia ja sau­no­mista
20.00 Ilta­har­taus: “Ps. 8” Pauli Huh­ti­nen – ja sit­ten kotia kohti

Teksti:
Kuvat: Saara Santala

Kommentit

:

Mie­len­kiin­toi­nen kurssi. Toi­vot­ta­vasti ihmi­set löy­tä­vät sen.
Jumala siu­nat­koon kurs­sinne!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka on Raamatun päähenkilö?

Pidämme jul­kai­su­va­paata hei­nä­kuun ajan, mutta ei huolta: Taval­li­seen ker­ran vii­kossa -jul­kai­su­ryt­miin pala­taan heti elo­kuussa. Nyt on aika hidas­taa tah­tia ja kes­kit­tyä suun­nit­te­le­maan tule­vaa syk­syä.

Toi­vo­tamme kau­nista, ren­tout­ta­vaa ja siu­nat­tua kesää myös kai­kille Aitan ystä­ville!

NautitaanKesasta

Teksti:
Kuvat: Saara Santala

Kommentit

:

Oikein hyvää, ren­tout­ta­vaa lomaa teille!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on Sebedeuksen poikien isän nimi?