Aarreaitta

Tämä [yksin­ker­tai­nen usko] on ”kal­li­sar­voi­nen helmi” (Matt. 13:46), johon älyl­li­nen poh­dis­kelu tai kes­kus­telu ei voi kos­kaan täy­sin päästä käsiksi. Se on totuus, joka käsit­teel­lis­tä­mi­sen sijaan on parasta maa­lata värein tai lau­laa nuo­tein.

Pat­riarkka Bar­to­lo­meos: Mys­tee­rin koh­taa­mi­nen

Itse edus­tan kan­taa, jonka mukaan kir­kon tar­koi­tuk­sena ei ole olla museo, eikä alt­ta­ri­kaap­pi­kaan siksi ole kir­kossa vain muis­tona men­neiltä ajoilta. Tästä joh­tuen myös­kään alt­ta­ri­kaa­pin sano­man ei tar­vitse rajoit­tua sii­hen, mitä sen teki­jät ovat ehkä tah­to­neet välit­tää. Uskon­nol­li­set kysy­myk­set eivät kos­kaan…

Terho Asi­kai­nen: Van­ajan alt­ta­ri­kaappi