Aarreaitta

Loi­maan evan­ke­li­nen kan­san­opisto jär­jes­tää ensi syk­synä Mus­ta­jär­ven lei­ri­kes­kuk­sessa Kris­titty ja taide -nimi­sen kurs­sin, johon Aar­re­aitta on kut­suttu mukaan yhteis­työ­kump­pa­niksi. Otimme kut­sun ilolla vas­taan! Olemme osal­lis­tu­neet kurs­si­si­säl­lön suun­nit­te­luun, ja ohjel­masta löy­tyy­kin monta Aar­re­ai­tan sivuilta tut­tua nimeä.

Kurssi on tar­koi­tettu kuva­tai­tei­li­joille, tai­teen opis­ke­li­joille ja kai­kille aiheesta kiin­nos­tu­neille. Tah­domme roh­kaista jokaista käyt­tä­mään lah­jo­jaan Juma­lan kun­niaksi ja seu­ra­kun­nan osal­li­suu­dessa. Moni­puo­li­seen mutta ren­toon ohjel­maan kuu­luu esi­mer­kiksi luen­toja ja kes­kus­te­luja kris­til­li­sestä kuva­tai­teesta sekä rukousta sanoin ja maa­la­ten – hyvän ruuan, luon­nosta naut­ti­mi­sen ja muka­van yhdes­sä­olon lisäksi.

Tar­kem­paa tie­toa kurs­sista ja ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen löy­dät alla ole­van lin­kin takaa:

http://www.leko.fi/kristitty-ja-taide-22-23-9-2017/

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on jo alka­nut, ter­ve­tu­loa mukaan!

Kristitty&taidekurssi3

Kurs­sioh­jelma:

Pe

16.00 Majoi­tus

17.00 Vähän tuh­dim­mat kah­vit & ter­ve­tu­loa

18.00 Ses­sio I: ”Kirk­ko­vuosi kuvina – his­to­riaa ja nyky­hetki” Pau­liina Nyqvist

19.30 Sau­nat

20.30 Gril­lausta ja let­tu­jen pais­toa

21.00 Ilta­har­taus: “Rukous­maa­laus, Jes. 49:16” Pau­liina Nyqvist

La

8.00–9.00 Aamu­pala

9.00 Aamu­har­taus: “1. Ms. 1:27” Juha San­tala

10.00 Ses­sio II & kes­kus­telu: ”Kuva­kielto Raa­ma­tussa” Pauli Huh­ti­nen

11.00 Ses­sio III & kes­kus­telu: ”Puhuva hil­jai­suus” Hannu Konola

12.00 Lou­nas

13.00 Ses­sio IV ”Kuvan viesti – rajoi­tuk­set ja mah­dol­li­suu­det” Tuomo Aal­to­nen

14.30 Kahvi

15.00 Ses­sio V & yhtei­nen kes­kus­telu: ”Kuvan­te­ki­jät – nyky­taide kris­ti­tyn näkö­kul­masta” Hannu Konola, Pete Koi­vu­nen, Pauli Huh­ti­nen, Pau­liina Nyqvist

17.00 Päi­väl­li­nen

18.00 Uin­tia ja sau­no­mista

20.00 Ilta­har­taus: “Ps. 8” Pauli Huh­ti­nen – ja sit­ten kotia kohti

Teksti:
Kuvat: Saara Santala

Kommentit

:

Mie­len­kiin­toi­nen kurssi. Toi­vot­ta­vasti ihmi­set löy­tä­vät sen.
Jumala siu­nat­koon kurs­sinne!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?

Pidämme jul­kai­su­va­paata hei­nä­kuun ajan, mutta ei huolta: Taval­li­seen ker­ran vii­kossa -jul­kai­su­ryt­miin pala­taan heti elo­kuussa. Nyt on aika hidas­taa tah­tia ja kes­kit­tyä suun­nit­te­le­maan tule­vaa syk­syä.

Toi­vo­tamme kau­nista, ren­tout­ta­vaa ja siu­nat­tua kesää myös kai­kille Aitan ystä­ville!

NautitaanKesasta

Teksti:
Kuvat: Saara Santala

Kommentit

:

Oikein hyvää, ren­tout­ta­vaa lomaa teille!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka rakensi Nooan arkin?