Aarreaitta

Luo­mi­sen pro­sessi on yhä käyn­nissä, myös ihmi­sen kautta, sillä ihmi­nen on luoja, kuten Luo­jan­sa­kin. Luova ihmi­nen tekee kvant­ti­hy­pyn, sen jossa astu­taan tyh­jän päälle ja ote­taan riski. Tyh­jän päälle jou­tues­saan hän menet­tää kont­rol­lin ja astuu vapaan putoa­mi­sen tilaan, heit­täy­tyy rot­koon. Siinä…

Tommy Hells­ten: Tähän olen tul­lut

He [pie­tis­ti­ryh­mät] oli­vat vetäy­ty­neet lii­kaa ”maa­il­masta”, työn­tä­neet sivuun kaik­kein par­haim­man kult­tuu­rista ja kou­lu­tuk­sesta tavalla, jota Bon­hoef­fer ei pitä­nyt oikeana. Kris­tus on tuo­tava maa­il­man ja kult­tuu­rin joka neliö­sen­tille, mutta ihmi­sen uskon on oltava valoi­saa, äly­kästä, puh­dasta ja vank­kaa. Siinä ei saa…

Eric Metaxas: Bon­hoef­fer – pas­tori, mart­tyyri, näkijä, vakooja