Aarreaitta

Sinebryc­hof­fin tai­de­museon näyt­te­lyyn “Iko­nit – pyhä, kau­nis ja maal­li­nen” pää­see tutus­tu­maan museon kel­la­rin näyt­te­ly­ti­lassa 16.4.–31.12.2016. Teksti jul­kais­taan myös Bysan­tin tut­ki­muk­sen seura ry:n jäsen­leh­dessä otsi­kolla “Iko­nit esillä Sinebryc­hof­fin tai­de­museossa”. 

Suo­messa iko­ni­tai­teen kokoel­mia on esillä pysy­västi vain muu­ta­missa museoissa, mutta ei Hel­sin­gissä. Kan­sal­lis­museon suuri, mutta pää­asiassa tut­ki­ma­ton iko­ni­ko­koelma on varas­tossa, ja Sinebryc­hof­fin tai­de­museon kokoelma ei ole 1990-​luvun jäl­keen ollut laa­jem­min esillä. Huh­ti­kuussa avat­tiin kui­ten­kin Sinebryc­hof­fin tai­de­museon punai­sessa kel­la­rissa näyt­tely, joka esit­te­lee 28 iko­nia museon omista kokoel­mista. Näyt­tely Iko­nit – pyhä, kau­nis ja maal­li­nen on auki vuo­den lop­puun saakka. Kokoelma ei ole kovin laaja, mutta sii­hen kuu­luu useita kor­kea­ta­soi­sia ja tut­ki­muk­sen kan­nalta kiin­nos­ta­via iko­neita. Omalla taval­laan se ker­too myös siitä, miten museoi­den iko­ni­ko­koel­mat Suo­messa ja muissa poh­jois­mai­sissa museoissa ovat syn­ty­neet.

ikonipyhamaallinen-4

Vielä sata vuotta sit­ten iko­nit pää­tyi­vät tai­de­museoi­den kokoel­miin lähinnä mui­den han­kin­to­jen yhtey­dessä sat­tu­malta. Kun venä­läi­set emi­gran­tit Venä­jän val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen yrit­ti­vät tar­jota iko­neita Ate­neu­min tai­de­museolle ostet­ta­vaksi, ehdo­tuk­set tyr­mät­tiin. Iko­nien esteet­ti­set ja anti­kvaa­ri­set arvot toki ymmär­ret­tiin, mutta ylei­sesti kat­sot­tiin vielä, että iko­nit sopi­vat parem­min kan­sa­tie­teel­lis­ten kokoel­mien yhtey­teen.

Vähi­tel­len iko­nei­den eri­tyis­luonne orto­dok­si­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön osana, johon yhdis­tyy myös pitkä kuva­tai­teen jat­kumo, ymmär­ret­tiin laa­jem­min ja iko­nit hyväk­syt­tiin myös tai­de­museoi­den kokoel­miin. Sinebryc­hof­fin tai­de­museoon iko­nit ovat tul­leet osto­jen, lah­joi­tus­ten ja tal­le­tus­ten myötä, mutta han­kin