Aarreaitta

”Tämän jäl­keen on tapah­tuva, että minä vuo­da­tan hen­keni kaik­kiin ihmi­siin. Ja niin tei­dän poi­kanne ja tyt­tä­renne pro­fe­toi­vat, nuo­ru­kai­senne näke­vät näkyjä, van­huk­senne ennusu­nia. Myös orjiin ja orjat­ta­riin minä vuo­da­tan hen­keni noina päi­vinä. Minä annan tei­dän nähdä merk­kejä tai­vaalla ja maan päällä: verta, tulta ja savu­pat­saita. Aurinko pime­nee, kuu vär­jäy­tyy vereen, ennen kuin koit­taa Her­ran päivä, suuri ja pelot­tava. Mutta jokai­nen, joka huu­taa avuk­seen Her­ran nimeä, pelas­tuu. Sii­onin vuori ja Jerusa­lem on tur­va­paikka, niin Herra on luvan­nut. Ne, jotka Herra kut­suu, ne pelas­tu­vat.” (Joel 3: 1-​5)

HartausHelluntai1200

Tule, Pyhä Henki,
Ja lähetä tai­vaal­li­sen valosi säteily.
Tule, köy­hien Isä.
Tule, lah­jo­jen antaja.
Tule, sydän­ten valo,
Sinä paras loh­dut­taja,
Sie­lun suloi­nen vie­ras ja lämpö.
Työssä sinä olet lepo,
Hel­teessä vil­voi­tus,
Mur­heessa loh­du­tus.
Oi ihmeel­li­nen valo,
Täytä uskol­lis­tesi sydä­men syvyy­det.
Ilman sinua, Henki,
ei mikään ole ihmi­sessä puh­dasta.
Pese se mikä on likaista,
kas­tele se mikä on kui­vaa,
paranna se mikä on haa­voit­tu­nut.
Murra se mikä on kovaa,
läm­mitä se mikä on kyl­mää.
Etsi kaikki eksy­neet.
Anna usko­vil­lesi, sinuun luot­ta­ville,
pyhät lah­jasi.
Anna uskon vah­vis­tus,
anna autuas loppu,
anna ikui­nen ilo.

Teksti:
Kuvat: Saara Santala

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä aarre on julkaisun tykkää-nappulassa?

Voi, jospa Jumala kään­täisi ruos­kansa minusta pois, ettei minun enää tar­vit­sisi säik­kyä häntä!
Sil­loin voi­sin puhua hänelle suo­raan, pel­kää­mättä!
Nyt en voi. Olen itseni kanssa yksin.
(Job 9: 34–35.)

ristiltäotto1200dpi

Pyhä Jumala.
En voi käsit­tää pelon ja kivun mää­rää kii­ras­tors­taista pit­kä­per­jan­tai­hin.
Vielä vai­keampi on käsit­tää sitä, että ne oli­si­vat kuu­lu­nut minulle.
Auta muis­ta­maan paik­kani edes­säsi, sinusta luo­pu­neena ja kui­ten­kin lunas­tet­tuna.
Minusta on mak­settu kal­liisti.
Koko maa­ilma on tänään ostettu vapaaksi, että sai­simme roh­keasti elää ja kuolla Juma­lan edessä.
Kaik­ki­val­tias Herra Jee­sus Kris­tus, ole minua lähellä.
Tänään tah­don pysäh­tyä ris­tisi juu­reen, odot­ta­maan uutta elä­mää.

Minä tie­dän, että lunas­ta­jani elää. Hän sanoo vii­mei­sen sanan maan päällä.
Ja sit­ten, kun minun nah­kani on rie­ka­leina ja lihani on riis­tetty irti, minä saan nähdä Juma­lan, saan kat­sella häntä omin sil­min, ja sil­mäni näke­vät: hän ei ole minulle outo!
Tätä minun sydä­meni kai­paa.
(Job 19: 23–25.)

marian suru1200dpi

Kuvi­tuk­sena Pete Jukka Koi­vusen maa­lauk­set Ris­til­tä­otto ja Marian suru.

Teksti:
Kuvat: Pete Jukka Koivunen

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on Sebedeuksen poikien isän nimi?

OpetaluopumaanKorjattu

Teksti:
Kuvat: Wörkkärin getto -yhteisöteos

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?