Aarreaitta

Eri aika­kausien tun­te­mus aut­taa­kin ymmär­tä­mään alt­ta­ri­tau­lu­jen sisäl­töä. Näi­den kuvien välit­tämä viesti onkin aina sidok­sissa omaan aikaansa. Puhu­tun ja kir­joi­te­tun kie­len tapaan nii­den­kin muoto ja mer­ki­tys elää hie­man ajan myötä. Kris­ti­nusko on ollut mer­kit­tävä tekijä kuval­li­sen ja sanal­li­sen vies­tin­nän edis­tä­jänä, sillä…

Juha Var­tiai­nen: Alt­ta­ri­tau­luja Suo­men kir­koista

Eivätkö iko­nit siis ole pelk­kää sel­keää kir­joi­tusta, jonka ymmär­tää luku­tai­do­ton­kin? Sikäli kuva on parempi kuin kir­joi­tus. Sekä kir­joi­tus että ikoni toi­mii muis­tut­ti­mena asioista, joita se osoit­taa, muis­tut­ta­jana iko­nit ovat tyh­jen­tä­väm­piä kuin kir­joi­tus, sillä ne ovat luku­tai­dot­to­man­kin ymmär­ret­tä­vissä ja sikäli ymmär­ret­tä­väksi…

Theo­do­ros Abu Qurra: Iko­nien kun­nioit­ta­mi­sesta