Aarreaitta

Tai­teen mer­ki­tys ei ole ajan tap­pa­mi­sessa. Sen teh­tävä ei ole tyh­jän koh­dan täyt­tä­mi­sessä jotain parem­paa odo­tel­taessa. Taide luo aikaa, se luo elä­mää ja vetää ikui­suu­den luok­semme.

Hannu-​Pekka Björk­man: Val­koista valoa

Kris­til­li­nen taide ei mil­lään muo­toa ole aina uskon­nol­lista, siis uskon­nol­li­sia aiheita käsit­te­le­vää tai­detta. – – Tämä aja­tus perus­tuu oival­luk­seen, ettei kris­ti­nusko koske vain ”pelas­tusta”, vaan koko ihmistä koko­nai­sessa maa­il­massa.

Francis Schaef­fer: Taide ja Raa­mattu

Yhä sel­vem­min ymmär­rän, että Jee­sus on joh­dat­ta­nut minua suun­taan, jota en itse olisi valin­nut. Hän on pitä­nyt minua hen­gissä, kun olen luul­lut huk­ku­vani yön pimey­teen, ja hän on ohjaava minua kohti päi­vää, jonka jäl­keen ei enää seu­raa yö. Kul­kies­sani Jee­suk­sen…

Henri Nouwen: Kut­su­mus