Aarreaitta

Muista hyvyy­des­säsi niitä, jotka ovat kau­nis­ta­neet tätä kirk­koa lah­joil­laan ja kät­tensä työllä. Puhut­tele meitä kai­kella, mikä on kau­nista ja ylen­tää sydä­memme sinun puo­leesi.

Ev. lut. Kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten kirja: Rukous kir­kon esi­neis­tön käyt­töön­ot­toon

Ihmi­sää­net vai­et­koot, ihmis­a­ja­tuk­set hil­jen­ty­kööt; kur­kot­tau­tu­koot kohti käsit­tä­mä­töntä, mutta eivät käsit­tääk­seen vaan osal­lis­tuak­seen.

Erich Auer­bach: Mime­sis

Iko­ni­nen tila on erään­laista luo­mat­to­man pyhyy­den läpi­vir­taa­vuutta, tai vähin­tään­kin sen raken­teel­lista poten­tiaa: tilaa juma­lal­li­sen kum­pua­mi­selle. Iko­nin ja pro­faa­nin tai­teen eroa voisi ehkä hah­mot­taa niin, että taval­li­sen kuva­tai­teen tapauk­sessa maa­laus on joko liik­kee­tön tai itses­sään liik­kuva: jokai­nen maa­laus on maa­ilma, joka…

Sera­fim Sep­pälä: Iko­nin filo­so­fia