Aarreaitta

Kirk­ko­sali on paikka, jossa me olemme, ja samalla se on osa jota­kin toista todel­li­suutta. Se, joka osaa tul­kita hil­jai­sia esi­neitä ja merk­kejä ja itse hil­jai­suutta, saa nähdä ja kuulla enem­män kuin muut. Kirk­ko­sa­lilla ja -raken­nuk­sella on oma kie­lensä, joka ei…

Carl Hen­rik Mart­ling: Puhuva hil­jai­suus

Moder­nis­tit pyr­ki­vät toteut­ta­maan raken­nuk­sen suun­nit­te­lun sen funk­tiosta käsin ja sovel­si­vat samaa peri­aa­tetta myös sakraa­li­ra­ken­nuk­seen. Tämä ei kui­ten­kaan ollut ongel­ma­tonta ja kysy­myk­seksi nousi, mikä on kir­kon funk­tio. Moder­nis­tit suh­tau­tui­vat haas­tee­seen käy­tän­nön­lä­hei­sesti pää­tyen kom­pro­mis­siin kirk­ko­ra­ken­nuk­sen teh­tä­västä. Kirk­ko­sa­lin suun­nit­te­lua lähes­tyt­tiin samoin peri­aat­tein kuin…

Sari Dhima: Tila tilassa. Litur­gian ja tilan dia­logi alt­ta­rin äärellä

Eten­kin men­neinä aikoina tai­tee­seen liit­tyi käsi­työ ja taito. Käsi­työ­taito näkyy esi­mer­kiksi Guido Renin lois­ta­vassa mine­raa­lien käsit­te­lyssä. Mutta Renin värien sekoi­tus­taito ei tee teosta tai­teeksi. Tai­tei­lija voi olla lois­tava mine­raa­lien käsit­te­lijä, ja silti Kris­tuk­sen kär­si­mys jää koke­matta esi­mer­kiksi huo­non som­mit­te­lun täh­den.…

Liisa Väi­sä­nen: Uskosta Tai­tee­seen