Aarreaitta

Har­maat huo­let ovat poissa, valon koit­toon haih­tu­neet, kaikki vanha on nyt men­nyt, uudet soi­vat kan­te­leet. Armon­laak­son lai­tu­milla sydän liik­kuu suvi­silla. Iloon, toi­voon, vapau­teen henki nousee kirk­kaa­seen.

Aksel Kal­las: Virsi 569

Kirk­ko­sali on paikka, jossa me olemme, ja samalla se on osa jota­kin toista todel­li­suutta. Se, joka osaa tul­kita hil­jai­sia esi­neitä ja merk­kejä ja itse hil­jai­suutta, saa nähdä ja kuulla enem­män kuin muut. Kirk­ko­sa­lilla ja -raken­nuk­sella on oma kie­lensä, joka ei…

Carl Hen­rik Mart­ling: Puhuva hil­jai­suus

Moder­nis­tit pyr­ki­vät toteut­ta­maan raken­nuk­sen suun­nit­te­lun sen funk­tiosta käsin ja sovel­si­vat samaa peri­aa­tetta myös sakraa­li­ra­ken­nuk­seen. Tämä ei kui­ten­kaan ollut ongel­ma­tonta ja kysy­myk­seksi nousi, mikä on kir­kon funk­tio. Moder­nis­tit suh­tau­tui­vat haas­tee­seen käy­tän­nön­lä­hei­sesti pää­tyen kom­pro­mis­siin kirk­ko­ra­ken­nuk­sen teh­tä­västä. Kirk­ko­sa­lin suun­nit­te­lua lähes­tyt­tiin samoin peri­aat­tein kuin…

Sari Dhima: Tila tilassa. Litur­gian ja tilan dia­logi alt­ta­rin äärellä