Aarreaitta

Ter­ve­tu­loa Aar­re­ait­taan!

Jumala, joka sanoi: “Tul­koon pimey­teen valo”, valaisi itse mei­dän sydä­memme. Näin Juma­lan kirk­kaus, joka sätei­lee Kris­tuk­sen kas­voilta, opi­taan tun­te­maan, ja se levit­tää valo­aan. Tämä aarre on meillä savias­tioissa, jotta näh­täi­siin tuon val­ta­van voi­man ole­van peräi­sin Juma­lasta eikä meistä itses­tämme.
2. Kor. 4: 6–7.

Aar­re­ai­tassa syven­ny­tään suo­ma­lai­seen kris­til­li­seen kuva­tai­tee­seen ja visu­aa­li­seen kult­tuu­riin sekä esi­tel­lään nii­den teki­jöitä ja tut­ki­joita. Toi­von, että Aar­re­aitta tar­joaisi moni­puo­lista ja antoi­saa sisäl­töä kai­kille ken­tästä kiin­nos­tu­neille – yhtä lailla niille, jotka lähes­ty­vät sitä teo­reet­ti­sesti, kuin myös niille, jotka löy­tä­vät sivus­ton mer­ki­tyk­sen vakau­muk­sensa kautta.

Sivus­tolla käsi­te­tään kris­ti­nusko ja kuva­taide laa­jassa mer­ki­tyk­sessä. Sisäl­lössä pyri­tään eku­mee­ni­suu­teen ja ennak­ko­luu­lot­to­muu­teen ja esi­tel­lään yhtä lailla gal­le­ria­tai­detta kuin kaik­kea visu­aa­lista kult­tuu­ria. Kris­til­listä kuva­tai­detta ja visu­aa­lista kult­tuu­ria voi­vat tässä tapauk­sessa olla esi­mer­kiksi työt, jotka voi­daan aiheensa tai sisäl­tönsä puo­lesta tul­kita kris­til­li­siksi, jotka on tehty kris­til­li­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen tai joi­den tekijä on vakau­muk­sel­taan kris­titty.

Aar­re­ait­taa teh­dään vapaa­eh­tois­pe­ri­aat­teella. Kii­tos kai­kille, joi­den kanssa olen saa­nut olla yhteis­työssä!

Toi­vot­ta­vasti sivus­tolta välit­ty­vät nämä kaksi tär­keintä asiaa: usko Luo­jaan ja riemu luo­vuu­den lah­jasta.

Me

Jos tahdot osallistua Aitta-talkoisiin tai antaa vaikka haastatteluvinkin, laitathan viestiä.

Pauliina Nyqvist
pauliina[ät]aarreaitta.net

Sivustolle on myönnetty Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön kannatusapuraha joulukuussa 2016.