Aarreaitta

On upeaa ja pää­tä­hui­maa­vaa aja­tella, kuinka mei­dän Tai­vaal­li­nen Isämme on tämän koko maa­il­man­kaik­keu­den Luoja. Raa­ma­tun alku­leh­dillä ker­ro­taan, kuinka Jumala loi sanal­laan kai­ken. Jumala myös muo­toili ihmi­sen maan tomusta, hen­gitti häneen elä­män hen­gen ja teki hänestä oman kuvansa kal­tai­sen. Tämä aja­tus räjäyt­tää mie­leni!  Olemme siis Tai­vaal­li­sen Isämme kuvan kal­tai­sia! Saamme olla myös luo­via. Me olemme Juma­lan tai­de­teok­sia aivan jokai­nen ja mei­hin on lai­tettu lah­joja ja omi­nai­suuk­sia, jotka ovat uniik­keja ja ihmeel­li­siä. Luo­vuus on Isän sydä­mellä, koska Hän on Luoja ja niin mekin saamme olla luo­via omassa elä­mäs­sämme.

Raa­ma­tussa puhu­taan luo­vuu­desta pal­jon! Sen kautta on ilmaistu Juma­lalle ylis­tystä ja kii­tosta sekä ker­rottu Hänen voi­mas­taan ja rak­kau­des­taan. Kun vuo­sia sit­ten tut­kin Raa­mat­tua ja mie­tin, mitä siellä sano­taan kuva­tai­teesta ja käsillä teke­mi­sestä yli­pää­tänsä, löy­sin tämän ihmeel­li­sen koh­dan, joka suu­resti kos­ketti sydän­täni:

Minä olen täyt­tä­nyt hänet Juma­lan hen­gellä, tai­dol­li­suu­della, ymmär­ryk­sellä, tie­dolla, ja kaik­ki­nai­sella käte­vyy­dellä som­mi­te­le­maan tai­dok­kaita teok­sia ja val­mis­ta­maan niitä kul­lasta, hopeasta ja vas­kesta, hio­maan ja kiin­nit­tä­mään kiviä ja veis­tä­mään puuta, teke­mään kaik­ki­nai­sia töitä.
2. Moos. 31: 3–5

Tässä Jumala kut­suu Besalel-​nimisen tai­tei­li­jan teke­mään Ilmes­tys­ma­jaan, Van­han tes­ta­men­tin Juma­lan läs­nä­olon temp­pe­liin, kaikki käsi­työt ja teok­set. Uskon, että tänä päi­vä­nä­kin mei­dän Tai­vaal­li­nen Isämme haluaa täyt­tää meitä hen­gel­lään ja me saamme olla luo­via hänen kun­niak­seen.

Minulle aivan eri­tyi­sen rakas psalmi sanoo näin:

Ylistä Her­raa, minun sie­luni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nime­ään.
Ps. 103: 1

Eli me saamme ylis­tää Juma­laa aivan KAIKELLA mitä meillä on! Voimme ylis­tää Häntä käsil­lämme, jotka maa­laa­vat. Voimme rakas­taa Häntä jaloil­lamme, jotka tans­si­vat ilosta. Voimme korot­taa Häntä lau­lul­lamme ja musii­kil­lamme sekä kai­killa muilla luo­vuu­den kei­noilla. Miksi? Koska yksin­ker­tai­sesti Hän on ihmeel­li­sessä rak­kau­des­saan ja pyhyy­des­sään sen arvoi­nen!

Uskon, että koko luo­ma­kunta ylis­tää Juma­laa, myös täh­det tai­vaalla taikka valaat meren poh­jassa, kaikki ylis­tä­vät Juma­laa. Luu­len, että koska Isämme on Luoja, luo­vuu­den käyt­tä­mi­nen kos­ket­taa eri­tyi­sesti Hänen sydän­tään. Olen näh­nyt kuinka tans­sin, teat­te­rin, impro­vi­saa­tion, pro­fee­tal­li­sen lau­lun, spo­ken wor­din, musii­kin, runou­den, valo­ku­vien, videoi­den, elo­ku­vien, maa­laus­ten ja pii­rus­tus­ten, kuvan­veis­ton ja jopa pro­fee­tal­lis­ten kek­sien avulla Jumala on pääs­syt näyt­tä­mään ihmeel­listä rak­kaut­taan. Tämä kaikki luo­vuus nidot­tuna ja perus­tu­neena Raa­ma­tun Sanaan on yhdessä todella ihmeel­listä ja voi­mal­lista, täynnä Isän rak­kau­den muut­ta­vaa voi­maa.

Toi­ses­sa­kin kau­niissa psal­missa keho­te­taan ylis­tyk­seen:

Ylis­tä­kää häntä rum­pua lyö­den ja kar­ke­loi­den, ylis­tä­kää häntä kie­li­soit­ti­milla ja hui­luilla! – – Kaikki, joissa on henki, ylis­tä­kää Her­raa! Hal­le­luja!
Ps. 150: 4, 6

Rakas­tan tuota koh­taa “kaikki, joissa on henki”. Jumala on hen­git­tä­nyt mei­hin jokai­seen elä­män hen­gen ja nyt Pyhä Henki haluaa täyt­tää mei­dät hen­gel­lään, jol­loin Juma­lan läs­nä­olo on sisim­mäs­sämme ja kans­samme joka hetki! Tämä saa minut hyp­pi­mään rie­musta, että Kaik­ki­val­tias Jumala haluaa olla kokoai­kai­sessa yhtey­dessä mei­dän kans­samme! Miksi emme ylis­täisi Häntä kai­kella mitä meillä on?  Kaikki, joissa on Henki, ylis­tä­kää Her­raa!

Meille jokai­selle on annettu ääni. En puhu nyt ainoas­taan siitä äänestä, joka tulee suus­tamme, vaan siitä äänestä, joka on sinun lah­jasi ja sisim­mäs­säsi ole­vat Juma­lan aset­ta­mat aar­teet. Roo­ma­lais­kirje ker­too:

Koko luo­ma­kunta ikä­vöi ja odot­taa har­taasti Juma­lan las­ten ilmes­ty­mistä.
Room. 8:19

Tämä kohta puhuu niistä Juma­lan lap­sista, jotka jo tun­te­vat Juma­lan Tai­vaal­li­sena Isä­nään ja elä­vät jo Hänen anta­mas­saan perin­nössä, eli Jee­suk­sen anta­massa vapau­dessa ja Pyhän Hen­gen yhtey­dessä. Jee­sus vapautti mei­dät ole­maan omia itse­jämme ja saamme elää ilman min­kään­laista pel­koa, koska täy­del­li­nen rak­kaus kar­koit­taa kai­ken pelon.

Raa­ma­tun ensim­mäi­nen lause on: “Alussa Jumala loi tai­vaat ja maan”. Me olemme Juma­lan lap­sia ja saamme olla Hänen kal­tai­si­aan. Sinun sisim­mäs­säsi on uniik­keja lah­joja. Ota ne roh­keasti käyt­töön. Älä ver­taa itseäsi mui­hin, koska Jumala on anta­nut sinulle unii­kit lah­jat ja kut­sun. Jos mie­tit, että et osaa taikka pysty, niin älä huoli – Pyhä Henki on paras opet­taja ja sinun ei tar­vitse tehdä mitään muuta, kuin sanoa Hänelle “Tässä olen”. Ylistä Häntä luo­vuu­del­lasi ja uskon, että voit löy­tää syvem­män yhtey­den Juma­lan sydä­meen ja Hänen läs­nä­oloonsa kuin olet kos­kaan aikai­sem­min koke­nut.

Kun annamme lah­jamme ja luo­vuu­temme Juma­lan kun­niaksi ja ylis­tämme niillä takai­sin Juma­laa, tämä maa­ilma kuu­lee ylis­tyk­sen äänen ja näkee, kuinka todel­li­nen, rakas­tava ja mah­tava mei­dän Juma­lamme on! Sinulla, minulla, meillä jokai­sella on ääni. Todella upea ääni mei­dän sisim­mäs­sämme. Anne­taan sen näkyä ja kuu­lua! Sil­loin luo­ma­kunta näkee, että Tai­vaan todel­li­suus ja Jee­suk­sen rak­kaus on parem­paa, voi­mal­li­sem­paa ja todel­li­sem­paa kuin mikään muu maa­il­massa.

Kir­joit­taja on Hel­sin­gin Ilmestysmaja-​seurakunnan tai­de­vas­taava.

Teksti:
Kuvat: Sanni Tunturipuro

Kommentit

:

”Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kii­tän sinua siitä.
Ihmeel­li­siä ovat sinun tekosi,
minä tie­dän sen.”
- Ps. 139:14 -

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka on Raamatun päähenkilö?

Teksti:
Kuvat: Jussi Jääskeläinen

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?

Ran­ta­sal­men vuonna 1904 raken­nettu myö­häis­goot­ti­lai­nen kirkko tuhou­tui kesä­kuun lopulla 1984 sala­man sytyt­tä­mässä tuli­pa­lossa. Säi­ly­nei­den sei­nien sisä­puo­lelle ark­ki­tehti Carl-​Johan Slotte suun­nit­teli uuden kir­kon, joka vihit­tiin lop­piai­sena 1989. Tämä on vuonna 1578 perus­te­tun seu­ra­kun­nan vii­des kirkko.

Ran­ta­sal­men kir­kon nimi “Tur­va­paikka – Refu­gium” kut­suu koh­taa­maan sitä Juma­laa, joka armah­taes­saan antaa Kris­tuk­sessa tur­va­pai­kan syn­ti­selle ihmi­selle. Kir­kon kes­kuk­sena on avoin alt­tari, jonka taus­tana on moderni, syvästi kris­til­li­nen tai­de­teos. Saar­na­tuoli on las­kettu ihmis­ten tasalle, tuo­lit ovat keveinä ja siir­rel­tä­vinä vapautta vies­ti­viä, alt­ta­ri­kaide pal­ve­lee vain pol­vis­tu­mi­sen hel­pot­ta­mista ja luku­pul­petti siir­rel­tä­vänä mah­dol­lis­taa litur­gis­ten tapah­tu­mien vaih­te­le­vai­suutta. Kas­te­malja on on ainoa kiin­teä esine kuo­rissa, ker­toen Juma­lan kas­teessa lah­joit­ta­man armon pysy­vyyttä.

Alt­ta­ri­tai­teen on luo­nut Pauno Poh­jo­lai­nen, kirk­ko­teks­tii­lit on suun­ni­tel­lut Marke Aspi­vaara.

Kir­kon kuva­tai­den­pal­kinto vuonna 1989 myön­net­tiin ark­ki­teh­dille, kuva­tai­tei­li­jalle ja teks­tii­li­tai­tei­li­jalle tun­nus­tuk­seksi Ran­ta­sal­men kir­kon alt­ta­ria­lu­een suun­nit­te­lusta.

Pauno Poh­jo­lai­nen ei anta­nut alt­ta­ri­teok­sel­leen nimeä. Ymmär­tääk­seni hän halusi antaa kat­so­jalle oman mah­dol­li­suu­den tul­kita tai­de­teosta kun­kin elä­män­ti­lan­teesta ja hah­mot­ta­mis­ky­vystä käsin. Tämä oli Pau­non tie­toi­nen teko.

Pauno ei tain­nut lait­taa pal­jon han­tiin, jos joku näki tai­de­teok­sessa punai­sen tuvan sei­nän ja har­maan ladon sei­nän. Siis viit­tauk­sia maa­lais­mai­se­maan. Avoin portti tai avoin ovi, oikeas­taan raol­laan ole­vat, ovat hah­mo­tet­ta­via aiheita. Sekä tie­tysti risti. Punai­nen tai­taa sopia Kris­tuk­sen veren väriksi, mik­sei myös Pyhän Hen­gen väriksi.

Kun olen kir­joit­ta­nut kir­kon tar­koi­tuk­sesta Ran­ta­sal­mella, jossa kirk­ko­tila on kes­kei­sessä ase­massa, olen otta­nut esille kolme tasoa. Slo­ga­nin taso: usko­taan Juma­laan ja ele­tään ihmi­siksi. Lute­ri­lai­nen taso: kir­kossa on kysy­mys uskosta ja rak­kau­desta, siis Juma­lan hyvyy­destä ja sen hei­jas­ta­mi­sesta toi­siin ihmi­siin. Juma­lan ja ihmi­sen koh­taa­mi­sen taso, joka tapah­tuu evan­ke­liu­min sanan ja ehtool­li­sen ja rukouk­sen todel­li­suuk­sissa.  

Ran­ta­sal­men kirk­koa suun­ni­tel­tiin Refugium-​hengessä. Tämä tar­koitti sitä, että minä pidin esillä Uuden tes­ta­men­tin niitä teks­tejä, joissa tuo turvallisuus-​teema tuli ilmi. Tuossa yhtey­dessä avau­tui myös Refugium-​symboli. Tuo sym­boli on kär­jel­lään oleva vino­ne­liö, jonka kes­kellä on risti. Se on muo­dos­tu­nut ylhäältä alas­tu­le­van Y-​kirjaimen ja alhaalta ylös­tu­le­van Y-​kirjaimen koh­da­tessa.

Ylhäältä las­keu­tu­mi­nen on Juma­lan alas tule­mi­sen kuvaa ja alhaalta nouse­mi­nen on ihmi­sen kurot­tau­tu­mista Juma­laan päin.  Kirkko on paikka, jossa tuo koh­taa­mi­nen, ihmi­sen ja Juma­lan, voi tapah­tua. Refugium-​kuvion kes­kus on risti, joka hah­mot­tuu myös Pau­non tai­de­teok­sesta. Tuo sym­boli on löy­det­tä­vissä monesta paik­kaa kirk­ko­ra­ken­nusta: ikku­noissa, leh­te­rin kai­teissa, ovien veti­missä, tans­ka­lai­sissa kirk­ko­tuo­leissa, kas­te­mal­jassa, kirk­ko­teks­tii­leissä jne. Ja ennen kaik­kea alt­ta­ri­tai­teessa. Kuvio kuvaa Juma­lan ja ihmi­sen koh­taa­mista: suuri Jumala ja pieni ihmi­nen, Kris­tus ja syn­ti­nen, Pyhä Henki ja heikko ihmi­nen. Ja kun tämä koh­taa­mi­nen tapah­tuu ris­tin ”mer­keissä”, siis Kris­tuk­sen ris­tin­kuo­le­man ja ylös­nouse­muk­sen perus­talla, ja kun tuossa koh­taa­mi­sessa Kris­tus todel­li­sesti armah­taa syn­ti­sen, niin siinä on tur­va­paikka ja siinä on mie­les­täni myös alt­ta­ri­teok­sen ydin. Se viit­taa sym­bo­li­sesti ja myös ihan oikeesti tuo­hon uskomme perus­ta­pah­tu­maan.

Kir­joit­taja on eläk­keellä oleva kirk­ko­herra Ran­ta­sal­men kir­kon raken­ta­mi­sen ajoilta.

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

:

Nämä kuvat ja kir­joi­tus hou­kut­ta­vat kyllä käy­mään ihan pai­kan päällä. Todella vai­kut­tava alt­tari!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä aarre on julkaisun tykkää-nappulassa?