Aarreaitta

Ter­ve­tu­loa hil­jen­ty­mään toi­min­nal­li­seen har­tau­teen rukous­maa­laus­työ­pa­jassa Turun Tai­de­kap­pe­lilla lau­an­taina 17.3.2018 klo 15–17.

Aar­re­ai­tan rukous­maa­laus­työ­paja jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuosi sit­ten ja siitä pää­tet­tiin aloit­taa joka­vuo­ti­nen perinne. Työ­pa­jaan kuu­luu rukousta sekä sanoilla ohjaa­jan joh­ta­mana että kuvilla rukous­maa­lauk­sessa, joka toteu­te­taan yhdessä osal­lis­tu­jien kes­ken. Rukous­maa­lauk­sessa avaamme sie­lumme ja sydä­memme Juma­lalle kuvina – jokai­nen sivel­ti­men­veto on mer­ki­tyk­sel­li­nen osa suu­ressa koko­nai­suu­dessa. Kaikki osal­lis­tu­jat saa­vat kotiin­vie­mi­siksi palan lop­pu­tu­lok­sesta.

Aiem­paa maa­laus­ko­ke­musta ei tar­vita lain­kaan, mutta otat­han mukaan oman akva­rel­li­maa­lauk­seen sopi­van sivel­ti­men tai pari. Muut mate­ri­aa­lit saat käyt­töösi kap­pe­lilta sisään­pää­sy­mak­sua vas­taan. Lisäksi toi­vomme parin euron lisä­lah­joi­tusta kap­pe­lille mate­ri­aa­li­ku­lu­jen kat­ta­mi­seksi.

Varaat­han het­ken aikaa myös yhtei­seen kes­kus­te­luun, omaan hil­jen­ty­mi­seen ja maa­lauk­sen kui­vu­mi­seen, kap­pe­lilla on mah­dol­li­suus vii­pyä klo 17.30 saakka.

Työ­pa­jan ohjaa kap­pe­lin vapaa­eh­toi­nen ja Aar­re­ai­tan toi­mit­taja Pau­liina Nyqvist.

Tai­de­kap­pe­lin net­ti­si­vut: taidekappeli.fi

Facebook-​tapahtuma: facebook.com/events/rukousmaalaustyopaja 

Edel­li­sestä rukous­maa­laus­työ­pa­jasta voit lukea Aar­re­ai­tan artik­ke­lista: aarreaitta.net/keskusteluja/nakokulma/rukousmaalaustyopaja

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

:

Menes­tystä työ­pa­jaan!

Vastaa

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Kuka rakensi Nooan arkin?

Aar­re­aitta täyt­tää ensi vii­kolla kaksi vuotta! Tah­don kiit­tää teitä luki­joita jo tänään, ystä­vän­päi­vänä: Kii­tos seu­raa­mi­sesta ja osal­lis­tu­mi­sesta, ilman teitä ei olisi Ait­taa. Esi­ru­kouk­senne ovat kul­taa­kin kal­liim­pia ja pyy­dän niitä edel­leen sekä Aitan että kaik­kien kris­til­li­sen kuva­tai­teen tai visu­aa­li­sen kult­tuu­rin parissa työs­ken­te­le­vien puo­lesta.

Pal­jon on tapah­tu­nut ja muut­tu­nut­kin näi­den parin vuo­den aikana, mutta suunta on iloi­sesti eteen­päin ja timan­tit hiou­tu­vat vain kirk­kaam­miksi. Tästä on hyvä jat­kaa.

Teksti:
Kuvat: Pauliina Nyqvist

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?

Toi­nen Aar­re­ai­tan perus­ta­jista, Saara San­tala, siir­tyi alkusyk­systä sivus­ton tuki­jouk­koi­hin. Syynä oli­vat uusi alku uudella paik­ka­kun­nalla ja uudessa työ­pai­kassa sekä oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­vät aikaa­vie­vät val­mis­te­lut. Saara on kui­ten­kin yhä hen­gessä mukana ja var­masti saamme nähdä hänen kät­tensä jäl­kiä vielä tule­vai­suu­des­sa­kin – jol­lei sivus­tolla, niin muissa yhteyk­sissä.

Saara val­mis­tuu pian graa­fi­seksi suun­nit­te­li­jaksi Lah­den muo­toi­luins­ti­tuu­tista, joten hänen vas­tuul­laan on ollut sivus­ton visu­aa­li­sen ilmeen toteut­ta­mi­nen, muu graa­fi­nen suun­nit­telu ja kuvan­kä­sit­tely. Vii­mei­sin suur­pa­nos­tus on näh­tä­vissä Aitan mobii­li­ver­sion lay­ou­tissa, jonka käy­tet­tä­vyys parani harp­pauk­sin aikai­sem­paan ver­rat­tuna. Lisäksi Saa­ran tuo­tan­toa löy­tyy eri­tyi­sesti hartaus- ja päi­vän kuva -otsi­koi­den alla, jotka ovat olleet luo­van ja her­kän sie­lun suo­sik­keja. Kii­tos Saa­ralle kor­vaa­mat­to­masta panok­sesta Aar­re­ai­tan avaa­mi­sessa!

Saa­ran lähet­tää Poh­jan­maalta ter­vei­sensä luki­joille:

“Hei kaikki iha­nat luki­jat! Toi­von, että Aar­re­aitta jat­kaa kas­vu­aan ja että yhä useampi voisi löy­tää sivus­ton ja saada sen kautta koke­muk­sen yhtei­söl­li­syy­destä ja jaka­mi­sesta. Itsel­leni on ollut hyvin tär­keää oman amma­til­li­sen polun löy­tä­mi­sessä, että olen saa­nut jakaa aja­tuk­siani ja kris­til­listä uskoa sekä innos­tua yhdessä saman­kal­tais­ten ihmis­ten kanssa.

Olen saa­nut Aar­re­ai­tan myötä tavata upeita ja ins­pi­roi­via ihmi­siä, joi­den kautta olen oppi­nut pal­jon ja saa­nut uusia näkö­kul­mia työs­ken­te­lyyn.

Tällä erää jou­dun jät­täy­ty­mään Aar­re­ai­tan parissa työs­ken­te­lystä pois, mutta jään innolla ja odot­ta­valla mie­lellä seu­raa­maan mitä täällä tapah­tuu ja mil­lai­seksi Aarreaitta-​yhteisö muo­dos­tuu. Iso kii­tos Pau­lii­nalle men­neestä ja tule­vasta panok­sesta Aar­re­ait­taan ja teille luki­joille mukana olosta. Se on mer­kin­nyt ja mer­kit­see pal­jon. Levol­lista ja siu­nat­tua jou­lun­ai­kaa kai­kille!”

Kun sivus­toa suun­ni­tel­tiin, meitä perus­ta­jia ajoi yhtei­nen innos­tus kuva­tai­tei­siin ja visu­aa­li­seen kult­tuu­riin sekä jaettu kris­til­li­nen vakau­mus. Olimme löy­tä­neet tois­temme kanssa har­vi­nai­sen kes­kus­te­lu­yh­tey­den ja mah­dol­li­suu­den jakaa aja­tuk­sia ja koke­muk­sia näistä kah­desta itsel­lemme tär­keim­mästä asiasta. Tah­doimme tar­jota saman myös muille ja samalla nos­taa esiin alalla toi­mi­via mah­ta­via ammat­ti­lai­sia – käsi­tellä rikasta kent­tää niin monista eri näkö­kul­mista kuin mah­dol­lista. Uskomme edel­leen, että kuva­tai­teilla, ja visu­aa­li­suu­della laa­jem­min­kin, on val­ta­vasti annet­ta­vaa kir­koissa ja seu­ra­kun­nissa. Juma­lan aar­teet ovat mei­dän ihmis­ten luo­missa savias­tioissa oikeassa pai­kassa.

Aar­re­ait­taa eivät tee sivus­ton yllä­pi­tä­jät yksin, vaan yhteis­työssä mui­den vapaa­eh­tois­ten kanssa, kaik­kien, jotka ovat tuot­ta­neet sisäl­töä, seu­ran­neet ja kan­nus­ta­neet. Ter­ve­tu­loa mukaan Aitta-​talkoisiin!

Saa­ran tule­vaa Hää­ta­ri­nat-yri­tystä voi jo seu­rata Ins­ta­gra­missa, @haatarinat – vahva suo­si­tus!

Teksti:
Kuvat: Mikael Vähäkangas

Kommentit

Näppäile kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty*.

Mikä on tämän sivuston nimi?